Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació acta ple ordinari 8 de març de 2021 i ple extraordinari 30 de març de 2021
00:11:40
INFORMES DE PRESIDÈNCIA
00:05:00
DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
00:12:25
Expedient 2019042302. Sentència núm. 47, de 9 de març de 2021, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 226/2019, interposat contra l'anunci de convocatòria de contractació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes de programació bàsica de l'emissora municipal de ràdio.
00:22:05
Expedient 2021005933. Sentència núm. 73, de 10 de març de 2021, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 197/2020, interposat contra l'estimació de la baixa per renúncia amb efectes retroactius de la instal.lació d'un tendal.
00:12:25
Expedient 2021011456. Donar compte al Ple de l'aprovació per part del Consell Rector de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, de l'informe de la gestió de l'emissora municipal 2019-2020.
00:12:25
Expedient 2020035708. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 1 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Remodelació de Can Burrassó com a sots-comissaria de la policia municipal de Girona al barri de Santa Eugènia, carrer de la Maçana, número 78
00:24:13
Expedient 2020034619. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 2 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Remodelació del Xalet Soler per adequar-lo com a seu de la Casa de la Tecnologia de Girona, carrer de Barcelona números 155-157
00:24:13
Expedient 2020038781. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 3 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'entrenament de f7 de Germans Sàbat, carrer del Mas Vendrell, s/n
00:24:13
Expedient 2020038788. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 4 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte i direcció obres de col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'entrenament de Sant Ponç, carrer Amical Mauthausen s/n
00:24:13
Expedient 2020039579. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 5 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte d'Urbanització de la UA Agustí Riera
00:24:13
Expedient 2020039586. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 6 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte d'Urbanització de la UA Vicenç Bou, carrer dels Tres Reis, carrer Sant Jordi i Carrer Vicenç Bou
00:24:13
Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost ORGANISME AUTÒNOM D'EDUACIÓ MUSICAL corresponent a l'exercici 2020
00:22:05
Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost CONSORCI CENTRE D'ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25
Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT CALL DE GIRONA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25
Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 5 de març de 2021 relatiu a liquidació pressupost AJUNTAMENT DE GIRONA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25
Expedient 2020046135. Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2021 relatiu a informe proposta relatiu a la provisió del lloc de treball Tresorer/a de l'Ajuntament de Girona pel sistema de lliure designació.
00:12:25
Expedient 2021006955. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2021 elaborat per la Intervenció general de l'Ajuntament de Girona.
00:12:25
Expedient 2021012356. Dació de compte de l'Informe anual emès per la Intervenció, relatiu a les resolucions adoptades pel president/a de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2020.
00:19:30
Expedient 2021012355. Dació de compte de l'Informe resum anual de l'Ajuntament de Girona dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2020.
00:15:07
Expedient 2021000598. Decret de l'Alcaldia de data 29 de març de 2021 relatiu a nomenament secretari accidental en substitució del secretari general de la Corporació els dies 31 de març i 1 d'abril de 2021.
00:12:25
PROPOSTES
00:51:48
Comissió Informativa de Drets de les Persones
00:51:51
Expedient 2021010714. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la creació artística Girona Kreas
00:51:55
Expedient 2021010717. Aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions Amplia Cultura
01:07:03
Expedient 2021010719. Aprovació inicial de les Bases reguladores del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office
01:09:48
Expedient 2021011415. Aprovació de les Bases especifiques per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís.
01:11:53
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
01:14:12
Expedient 2020016023. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents.
01:14:12
Expedient 2020046385. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma d'edifici per a canvi d'ús a hotel, situat al carrer Bonaventura Carreras Peralta 4).
01:21:42
Expedient 2021003464. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Reforma de façanes i cobertes de l'edifici situat al carrer Francesc Ciurana 22.).
01:25:16
Expedient 2021011842. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabilitació i impermeabilització de la coberta del cos E de la biblioteca situada a la plaça Josep Ferrater i Mora 1).
01:26:46
Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 7: Edificis adscrits a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat (reservat a Centre Especial de Treball) i el LOT 8: Lavabos Públics (reservat a Centre Especial de Treball), del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:28:01
Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: Equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:29:01
Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: Equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:38:45
Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: Equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:39:35
Comissió Informativa de Promoció Econòmica
Expedient 2021011566. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la contractació Girona Actua, en règim de concurrència competitiva.
01:39:49
Expedient 2021010643. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar la implantació d'activitats econòmiques a la ciutat de Girona: ajuts Aixequem Persianes
01:40:03
Expedient 2021011807. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona
01:40:12
Expedient 2021011810. Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió del Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona
01:40:25
Expedient 2021010650. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar activitats realitzades per les Associacions de Comerciants de Girona.
Expedient 2021010853. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions d'Hostaleria i Restauració de Girona
01:51:31
PROPOSTES URGENTS
02:06:56
MOCIONS
01:51:26
Expedient 2021013261. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de suport del món local al teixit esportiu de la ciutat de Girona
02:22:59
Expedient 2021013626. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per fomentar un ús racional de l'entorn natural del nostre municipi
05:23:58
PART DE CONTROL
02:22:57
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2020019006 a la número 2021006887, des de 1 de març de 2021 fins a 31 de març de 2021
05:17:20
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 5 de març de 2021 (ordinària), 12 de març de 2021 (ordinària), 19 de març de 2021 (ordinària), 26 de març de 2021 (ordinària), i 31 de març de 2021 (ordinària)
PRECS I PREGUNTES
2  INFORMES DE PRESIDÈNCIA
00:05:00   Sense intervencions
1  Aprovació acta ple ordinari 8 de març de 2021 i ple extraordinari 30 de març de 2021
00:11:40   Sense intervencions
3  DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
00:12:25   Sense intervencions
3.2  Expedient 2021005933. Sentència núm. 73, de 10 de març de 2021, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 197/2020, interposat contra l'estimació de la baixa per renúncia amb efectes retroactius de la instal.lació d'un tendal.
00:12:25   Sense intervencions
3.3  Expedient 2021011456. Donar compte al Ple de l'aprovació per part del Consell Rector de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, de l'informe de la gestió de l'emissora municipal 2019-2020.
00:12:25   Sense intervencions
3.11  Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost CONSORCI CENTRE D'ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25   Sense intervencions
3.12  Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT CALL DE GIRONA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25   Sense intervencions
3.13  Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 5 de març de 2021 relatiu a liquidació pressupost AJUNTAMENT DE GIRONA corresponent a l'exercici 2020
00:12:25   Sense intervencions
3.14  Expedient 2020046135. Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2021 relatiu a informe proposta relatiu a la provisió del lloc de treball Tresorer/a de l'Ajuntament de Girona pel sistema de lliure designació.
00:12:25   Sense intervencions
3.15  Expedient 2021006955. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2021 elaborat per la Intervenció general de l'Ajuntament de Girona.
00:12:25   Sense intervencions
3.18  Expedient 2021000598. Decret de l'Alcaldia de data 29 de març de 2021 relatiu a nomenament secretari accidental en substitució del secretari general de la Corporació els dies 31 de març i 1 d'abril de 2021.
00:12:25   Sense intervencions
3.1  Expedient 2019042302. Sentència núm. 47, de 9 de març de 2021, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 226/2019, interposat contra l'anunci de convocatòria de contractació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes de programació bàsica de l'emissora municipal de ràdio.
00:13:30   Sense intervencions
3.17  Expedient 2021012355. Dació de compte de l'Informe resum anual de l'Ajuntament de Girona dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2020.
00:15:07   Sense intervencions
3.16  Expedient 2021012356. Dació de compte de l'Informe anual emès per la Intervenció, relatiu a les resolucions adoptades pel president/a de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2020.
00:19:30   Sense intervencions
3.10  Expedient 2020043416. Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2021 relatiu a liquidació pressupost ORGANISME AUTÒNOM D'EDUACIÓ MUSICAL corresponent a l'exercici 2020
00:22:05   Sense intervencions
3.4  Expedient 2020035708. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 1 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Remodelació de Can Burrassó com a sots-comissaria de la policia municipal de Girona al barri de Santa Eugènia, carrer de la Maçana, número 78
00:24:13   Sense intervencions
3.5  Expedient 2020034619. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 2 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Remodelació del Xalet Soler per adequar-lo com a seu de la Casa de la Tecnologia de Girona, carrer de Barcelona números 155-157
00:24:13   Sense intervencions
3.6  Expedient 2020038781. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 3 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'entrenament de f7 de Germans Sàbat, carrer del Mas Vendrell, s/n
00:24:13   Sense intervencions
3.7  Expedient 2020038788. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 4 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte i direcció obres de col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'entrenament de Sant Ponç, carrer Amical Mauthausen s/n
00:24:13   Sense intervencions
3.8  Expedient 2020039579. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 5 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte d'Urbanització de la UA Agustí Riera
00:24:13   Sense intervencions
3.9  Expedient 2020039586. Donar compte al Ple de l'acceptació per part del Consell Comarcal de Girona de l'Addenda núm. 6 al Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Projecte d'Urbanització de la UA Vicenç Bou, carrer dels Tres Reis, carrer Sant Jordi i Carrer Vicenç Bou
00:24:13   Sense intervencions
A  PROPOSTES
00:51:48   Sense intervencions
A.1  Comissió Informativa de Drets de les Persones
00:51:51   Sense intervencions
4  Expedient 2021010714. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la creació artística Girona Kreas
00:51:55   Sense intervencions
5  Expedient 2021010717. Aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions Amplia Cultura
01:07:03   Sense intervencions
6  Expedient 2021010719. Aprovació inicial de les Bases reguladores del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office
01:09:48   Sense intervencions
7  Expedient 2021011415. Aprovació de les Bases especifiques per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís.
01:11:53   Sense intervencions
A.2  Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
01:14:12   Sense intervencions
8  Expedient 2020016023. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents.
01:14:12   Sense intervencions
9  Expedient 2020046385. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma d'edifici per a canvi d'ús a hotel, situat al carrer Bonaventura Carreras Peralta 4).
01:21:42   Sense intervencions
10  Expedient 2021003464. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Reforma de façanes i cobertes de l'edifici situat al carrer Francesc Ciurana 22.).
01:25:16   Sense intervencions
11  Expedient 2021011842. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabilitació i impermeabilització de la coberta del cos E de la biblioteca situada a la plaça Josep Ferrater i Mora 1).
01:26:46   Sense intervencions
12  Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 7: Edificis adscrits a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat (reservat a Centre Especial de Treball) i el LOT 8: Lavabos Públics (reservat a Centre Especial de Treball), del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:28:01   Sense intervencions
13  Expedient 2020028429. Adjudicació del LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: Equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.
01:29:01   Sense intervencions
14  Expedient 2021011566. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la contractació Girona Actua, en règim de concurrència competitiva.
01:38:45   Sense intervencions
15  Expedient 2021010643. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar la implantació d'activitats econòmiques a la ciutat de Girona: ajuts Aixequem Persianes
01:39:35   Sense intervencions
16  Expedient 2021011807. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona
01:39:49   Sense intervencions
17  Expedient 2021011810. Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió del Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona
01:40:03   Sense intervencions
18  Expedient 2021010650. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar activitats realitzades per les Associacions de Comerciants de Girona.
01:40:12   Sense intervencions
19  Expedient 2021010853. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions d'Hostaleria i Restauració de Girona
01:40:25   Sense intervencions
B.1  MOCIONS
01:51:26   Sense intervencions
21  Expedient 2021013261. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de suport del món local al teixit esportiu de la ciutat de Girona
01:51:31   Sense intervencions
22  Expedient 2021013626. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per fomentar un ús racional de l'entorn natural del nostre municipi
02:06:56   Sense intervencions
C  PART DE CONTROL
02:22:57   Sense intervencions
23  MOCIÓ DE CONTROL: Compareixença Alcaldessa-Presidenta i 4a Tinenta d'Alcalde Sra. Glòria Plana Yanes
02:22:59   Sense intervencions
C.1  DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2020019006 a la número 2021006887, des de 1 de març de 2021 fins a 31 de març de 2021
05:17:20   Sense intervencions
24  PRECS I PREGUNTES
05:23:58   Sense intervencions
<