Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 27 de juliol de 2020 i 8 de febrer de 2021 (expedient núm. 2021001803).
00:10:52
INFORMES DE PRESIDÈNCIA
00:11:38
DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
00:20:19
Expedient 2019023676. Decret de l'Alcaldia de data 16 de febrer de 2021 relatiu a revocació resolució de l'Alcaldia de data 14 de gener de 2021 de competències genèriques i específiques
00:20:19
Expedient 2019023676. Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2021 relatiu a modificació i rectificació del Decret de nomenament dels representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes
00:24:45
Expedient 2020006524. Informe definitiiu de control financer permanent - Actuació puntual de revisió de determinats aspectes dels comptes d'explotació d'aparcaments soterrats del carrer Berenguer Carnicer i Plaça Hospital, en règim de concessió a SABA
00:20:42
Expedient 2019011752. Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.
00:20:19
Expedient 2021005288. Sentència núm. 313, de 27 de novembre de 2020.
00:20:19
Expedient 2018019507. Sentència núm. 224, de 16 de desembre de 2020.
00:20:19
Expedient 2019026664. Sentència núm. 1, de 13 de gener de 2021.
00:22:25
Expedient 2019045882. Sentència núm. 3, de 13 de gener de 2021.
00:20:19
Expedient 2020037011. Sentència núm. 29, de 27 de gener de 2021.
00:20:19
Expedient 2020047578. Sentència núm. 21, de 4 de febrer de 2021.
00:20:19
PROPOSTES
00:37:22
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:37:25
Expedient 2021004527. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Restauració i reparació del revestiment de la façana interior de l'edifici situat al carrer Auriga 1).
00:37:30
Expedient 2021004539. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabiltació de les façanes de l'edifici situat al carrer Garrotxa 7).
00:38:41
Expedient 2021005275. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
00:39:46
Expedient 2021006650. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
00:40:46
Expedient 2020016023. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics.
00:41:52
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en matèria de sanejament que es preveuen executar a l'exercici 2021
00:56:38
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en equipaments que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:08:09
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en millores en espais públics que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:12:25
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en habitatges socials que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:26:33
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en elements de transport i maquinària que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:35:11
Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en elements de transport per a serveis de seguretat que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:45:15
Expedient 2019052963. Aprovació de l'Organigrama de l'Ajuntament de Girona
01:56:41
Expedient 2020039545. Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret en relació la resolució Decret d'Alcaldia de data 9 de març de 2001.
02:00:08
Expedient 2019053564. Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020, 27 de juliol de 2020, 13 d'octubre de 2020 i 14 de desembre de 2020.
02:12:19
PROPOSTES URGENTS
02:16:13
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
02:16:15
Expedient 2021004339. Moció que presenta l'Ateneu d'Acció Cultural -ADAC
02:16:18
Expedient 2021005339. Moció que presenta Juventuts d'esquerra republicana per l'Amnistia.
02:42:45
MOCIONS
02:56:33
Expedient 2021007865. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per impulsar la pacificació dels entorns escolars a la ciutat de Girona
02:56:36
Expedient 2021007905. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en condemna dels disturbis violents ocasionats a la ciutat en motiu de les manifestacions de suport a Pablo Hasel
03:14:53
Expedient 2021007942. Moció que presenten els grups municipals PSC i Guanyem Girona instant la compareixença de la il·lustríssima alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, Sra. Marta Madrenas, i 4a Tinenta d'Alcaldia, Sra. Glòria Plana
03:31:15
PART DE CONTROL
03:31:15
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2020012296 a la número 2021004310, des de 1 de febrer de 2021 fins a 28 de febrer de 2021
03:41:08
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 5 de febrer de 2021 (ordinària), 12 de febrer de 2021 (ordinària), 19 de febrer de 2021 (ordinària), i 26 de febrer de 2021 (ordinària)
03:41:08
PRECS I PREGUNTES
04:13:27
1  Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 27 de juliol de 2020 i 8 de febrer de 2021 (expedient núm. 2021001803).
00:10:52   Sense intervencions
2  INFORMES DE PRESIDÈNCIA
00:11:38   Sense intervencions
3  DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
00:20:19   Sense intervencions
3.4  Expedient 2019011752. Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.
00:20:19   Sense intervencions
3.5  Expedient 2021005288. Sentència núm. 313, de 27 de novembre de 2020.
00:20:19   Sense intervencions
3.6  Expedient 2018019507. Sentència núm. 224, de 16 de desembre de 2020.
00:20:19   Sense intervencions
3.8  Expedient 2019045882. Sentència núm. 3, de 13 de gener de 2021.
00:20:19   Sense intervencions
3.9  Expedient 2020037011. Sentència núm. 29, de 27 de gener de 2021.
00:20:19   Sense intervencions
3.10  Expedient 2020047578. Sentència núm. 21, de 4 de febrer de 2021.
00:20:19   Sense intervencions
3.3  Expedient 2020006524. Informe definitiiu de control financer permanent - Actuació puntual de revisió de determinats aspectes dels comptes d'explotació d'aparcaments soterrats del carrer Berenguer Carnicer i Plaça Hospital, en règim de concessió a SABA
00:20:42   Sense intervencions
3.7  Expedient 2019026664. Sentència núm. 1, de 13 de gener de 2021.
00:22:25   Sense intervencions
3.1  Expedient 2019023676. Decret de l'Alcaldia de data 16 de febrer de 2021 relatiu a revocació resolució de l'Alcaldia de data 14 de gener de 2021 de competències genèriques i específiques
00:24:45   Sense intervencions
3.2  Expedient 2019023676. Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2021 relatiu a modificació i rectificació del Decret de nomenament dels representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes
00:24:45   Sense intervencions
A  PROPOSTES
00:37:22   Sense intervencions
A.1  Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:37:25   Sense intervencions
4  Expedient 2021004527. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Restauració i reparació del revestiment de la façana interior de l'edifici situat al carrer Auriga 1).
00:37:30   Sense intervencions
5  Expedient 2021004539. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabiltació de les façanes de l'edifici situat al carrer Garrotxa 7).
00:38:41   Sense intervencions
6  Expedient 2021005275. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
00:39:46   Sense intervencions
7  Expedient 2021006650. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
00:40:46   Sense intervencions
8  Expedient 2020016023. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics.
00:41:52   Sense intervencions
9  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en matèria de sanejament que es preveuen executar a l'exercici 2021
00:56:38   Sense intervencions
10  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en equipaments que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:08:09   Sense intervencions
11  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en millores en espais públics que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:12:25   Sense intervencions
12  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en habitatges socials que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:26:33   Sense intervencions
13  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en elements de transport i maquinària que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:35:11   Sense intervencions
14  Expedient 2020041507. Aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució d'inversions en elements de transport per a serveis de seguretat que es preveuen executar a l'exercici 2021
01:45:15   Sense intervencions
15  Expedient 2019052963. Aprovació de l'Organigrama de l'Ajuntament de Girona
01:56:41   Sense intervencions
16  Expedient 2020039545. Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret en relació la resolució Decret d'Alcaldia de data 9 de març de 2001.
02:00:08   Sense intervencions
17  Expedient 2019053564. Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020, 27 de juliol de 2020, 13 d'octubre de 2020 i 14 de desembre de 2020.
02:12:19   Sense intervencions
18  PROPOSTES URGENTS
02:16:13   Sense intervencions
B.1  MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
02:16:15   Sense intervencions
19  Expedient 2021004339. Moció que presenta l'Ateneu d'Acció Cultural -ADAC
02:16:18   Sense intervencions
20  Expedient 2021005339. Moció que presenta Juventuts d'esquerra republicana per l'Amnistia.
02:42:45   Sense intervencions
B.2  MOCIONS
02:56:33   Sense intervencions
21  Expedient 2021007865. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per impulsar la pacificació dels entorns escolars a la ciutat de Girona
02:56:36   Sense intervencions
22  Expedient 2021007905. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en condemna dels disturbis violents ocasionats a la ciutat en motiu de les manifestacions de suport a Pablo Hasel
03:14:53   Sense intervencions
C  PART DE CONTROL
03:31:15   Sense intervencions
23  Expedient 2021007942. Moció que presenten els grups municipals PSC i Guanyem Girona instant la compareixença de la il·lustríssima alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, Sra. Marta Madrenas, i 4a Tinenta d'Alcaldia, Sra. Glòria Plana
03:31:15   Sense intervencions
C.1  DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2020012296 a la número 2021004310, des de 1 de febrer de 2021 fins a 28 de febrer de 2021
03:41:08   Sense intervencions
C.2  DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 5 de febrer de 2021 (ordinària), 12 de febrer de 2021 (ordinària), 19 de febrer de 2021 (ordinària), i 26 de febrer de 2021 (ordinària)
03:41:08   Sense intervencions
24  PRECS I PREGUNTES
04:13:27   Sense intervencions
<