La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Aprovació actes ple ordinari del dia 1 d'agost i 9 de setembre de 2019
INFORMES DE PRESIDÈNCIA
DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
Expedient 2019039692. Decret de l'Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 relatiu a nomenament de la senyora Cinta Ortuño Agustí personal eventual auxiliar administrativa del grup municipal PSC
Expedient 2019041905. Decret de l'Alcaldia de data 27 de setembre de 2019 relatiu a nomenament de la senyora Ruth Tramullas i Bartra personal eventual tècnica del grup municipal de Guanyem.
Expedient 2017044216. Sentència núm. 274, de 12 de novembre de 2018.
Expedient 2018019542. Sentència núm. 34, de 13 de febrer de 2019.
Expedient 2019013429. Sentència núm. 162, de 27 de juny de 2019.
Expedient 2018040434. Sentència núm. 159, de 27 de juny de 2019.
Expedient 2019024982. Sentència núm. 174, de 16 de juliol de 2019.
Expedient 2017038140. Sentència núm. 190, de 23 de juliol de 2019.
Expedient 2018025639. Sentència núm. 199, de 23 de juliol de 2019.
Expedient 2019024605. Sentència núm. 193, de 3 de setembre de 2019.
Expedient 2019002844. Sentència núm. 198, de 26 de juliol de 2019.
RATIFICACIONS
Expedient 2019008021. Decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2019 relatiu a reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
PROPOSTES
Comissió Informativa d'Alcaldia
Expedient 2019008021. Reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona al llarg de l'any 2018, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
Expedient 2015002684. Renovar la condició de patró electiu de l'Ajuntament de Girona
Comissió Informativa de Territori
Expedient 2017049520. Aprovar definitivament el Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de la parcel'la situada al carrer Vitòria-Gasteiz núm.8 del sector comercial Mas Gri
Expedient 2018013827. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Brri Vell UA 42 - C/ Ginesta
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
Expedient 2019001959. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019 i 13 de maig de 2019.
PROPOSTES URGENTS
MOCIONS
Expedient 2019042219. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a l'adaptació de les fires de Sant Narcís a persones que pateixen trastorn de l'espectre autista
Expedient 2019043832. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a una Girona accessible universalment
Expedient 2019044039. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per l'impuls de l'Escola Pública i contra la segregació escolar
Expedient 2019044090. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP reclamant una ordenança d'olors
Expedient 2019044095. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia
Expedient 2019044177. Moció conjunta dels grups municipals Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC-CP i ERC-AM pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
Expedient 2019044187. Moció conjunta Junts x Catalunya, PSC-CP, GUANYEM GIRONA i ERC-AM, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
Expedient 2019044203. Moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d'esquadra, que presenten els grups municipals Junts x Catalunya, i ERC-AM.
Expedient 2019044509. Moció presentada per Junts x Catalunya, Guanyem Girona i ERC-AM de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019
MOCIONS URGENTS
Expedient 2019044187. Moció conjunta Junts x Catalunya, PSC-CP, GUANYEM GIRONA i ERC-AM, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
Expedient 2019044203. Moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d'esquadra, que presenten els grups municipals Junts x Catalunya, i ERC-AM.
Expedient 2019044509. Moció presentada per Junts x Catalunya, Guanyem Girona i ERC-AM de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019
PART DE CONTROL
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2019012443 a la número 2019020472, des de 1 de setembre de 2019 fins a 30 de setembre de 2019
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 6 de setembre de 2019 (ordinària), 13 de setembre de 2019 (ordinària), 20 de setembre de 2019 (ordinària), i 27 de setembre de 2019 (ordinària)
PRECS I PREGUNTES
<